روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

شمشیر

شمشیر در نیام، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است و فرمانروائی. اگر زنی در خواب بیند كه در دست شمشیر داشت، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند كه شمشیر او در نیام بشكست، دلیل فرزند او در شكم بمیرد. اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست كه بر كسی زند، دلیل كه سخنی اندیشده با كسی بگوید. اگر بیند كه شمشیر بر كسی زد و كارگر نبود، دلیل كه وی را نسل منقطع گردد. اگر بیند كه شمشیر در گردن حمایل داشت، دلیل كه ولایتی را حكم كند. اگر بیند به موجبی كسی را شمشیر زد، دلیل كه به نام مضروب مشهور گردد. اگر بیند شمشیرها داشت یا به او دادند، دلیل كه توانگر گردد. اگر بیند كه از وی شمشیر گرفتند، دلیل كه از عمل معزول گردد. اگر بیند كه شمشیر بر میان بست، دلیل كه عمرش دراز بود. اگر بیند شمشیر زرین داشت، دلیل كه از مهتری راحت یابد. اگر شمشیر را آهنین بیند، دلیل كه كارش فوری گردد. اگر شمشیر از بلور بیند، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند كه شمشیر او از مروارید بود، دلیل كه از علما منفعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: ولایت (فرمانروایی).

سوم: محبت.

چهارم: منفعت.

پنجم: ظفر (پیروزی).

دیدن شمشیر، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشیر برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به كمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است كه با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید كسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است كه در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می كنند ، نشانة آن است كه جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

۴ـ دیدن شمشیر شكسته در خواب ، نشانة ابتلا به نومیدی و یأس است .

فال تاروت اندروید