روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شمایل حضرت مسیح

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب ، نشانة اندوهی است كه دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست كه شما بی هیچ شكایتی آنها را می پذیرید .

۲ـ اگر دختری در خواب ببیند كه شمایلی از حضرت مسیح (ع)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد .

طالع بینی باستان