روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

شلوار بند

دیدن شلواربند، دلیل بر عورت مرد كند. اگر بیند كه شلواربندی خوب داشت، دلیل كه قضیب او سخت و محكم گردد. اگر كهنه بیند تاویلش به خلاف این است.

نرم افزار محاسبه سن