روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

شرابی

اگر بیند شرابی داشت، دلیل كه زن بگیرد. اگر بیند شرابی بخرید، دلیل كه كنیزكی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب، دلیل بر خادم است. اگر بیند شرابی بشكست، دلیل كه خادم یا كنیزك بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شرابی در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنیزك. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیروبركت. نهم: منفعت از قِبَل زنان.

نرم افزار محاسبه سن