روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

شاه سفرم

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دلیل است بر عز و جاه. اگر شاه سفرم زرد بیند، دلیل بیماری بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاه سفرم به خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگی. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم و حكمت. ششم: نام نیكو و ثنا و مدح.

نرم افزار محاسبه سن