روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

سینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است. او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر دیدید سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می توانید به آن زن هرکس هست متکی و به صداقت او معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید خواب شما می گوید زنی که به شما خدمت می کند آزرده است یا نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد. داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست بلکه بیانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما توانایی شما در قبول محبت محدود است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن سینی در خواب ، علامت آن است كه به شكلی احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد كرد .

شاخة درخت

۱ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است كه با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشكیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

نرم افزار مدت تماس