روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

سینه

محمد بن سیرین گوید :

دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند كه سینه او فراخ شد، دلیل كه كارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل كه در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود، دلیل كه حق تعالی با وی كرامت كند. اگر خط سیاه بیند، دلیل كه بی شهامت از دنیا برود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند بر سینه او موی رسته بود، دلیل كه وام دار شود. اگر بیند موی از سینه بسترد، دلیل كه وام بگذارد، اگر بیند سینه او گرفته بود. چنانكه حرف زدن نتوانست، دلیل كه كار دین بر وی بسته شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سینه به خواب بر هفت وجه است.

اول: علم وحکمت.

دوم: سخاوت.

سوم: ایمان.

چهارم: كفر.

پنجم: حكمت.

ششم: مرگ.

هفتم: بُخل.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم.چنانچه در خواب ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده تعبیر بر عکس است و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.اگر در خواب ببینیم سینه تنگ شده دل تنگ می شویم.در خواب حالتی فیزیکی پیش می آید که اصطلاحا می گویند بختک روی شخص افتاده. منظور از این حالت خفگی نیست بل که حالتی است که در خواب احساس آن برایمان پیدا می شود. حس می کنیم که سینه ما تنگ شده و نفس کشیدن دشوار گردیده این حالت است که دل تنگی تعبیر می شود. اگر ببینیم سینه ما گرفته به طوری که نمی توانیم حرف بزنیم و به راحتی نفس بکشیم غمی برای ما می رسد. دیدن سینه دیگران نیز همین تعابیر را دارد. اگر ببینیم سینه ما چاق و ورزیده شده مانند ورزشکاران سینه پیدا کرده ایم روزی می یابیم و نعمت هائی به ما می رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سینه آویخته داشته باشیم نیکو نیست و خواب ما می گوید غم و اندوهی را تحمل می کنیم که بر سینه ما سنگینی خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت. زنی اگر ببیند سینه اش مثل مردان صاف شده و برجستگی آن از بین رفته نیکو نیست و از جانب فرزند یا فرزندانش غمناک می شود و چنانچه فرزند نداشته باشد از سوی خواهر یا برادرش لطمه می خورد یعنی از کسانی که با او هم شیر هستند.

نرم افزار مدت تماس