روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

سینه ریز

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است كه همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .

۲ـ گم كردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است كه به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید كرد .

نرم افزار محاسبه سن