روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

سیم

محمد بن سیرین گوید : بسیار مردمان باشند كه در خواب سیم بینند و در بیداری همان بیابند و بسیار بود كه به زحمت افتند و به این سبب، طبعهای مختلف بود.

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن سیم درست در خواب، دلیل بر خبری راست بود و سیم شكسته، دلیل بر خبر دروغ. اگر بیند سیم در كیسه او بود، دلیل كه چیزی به امانت در پیش او بنهند. اگر در خواب كاسه یا آفتابه یا طشت خود سیمین بیند، دلیل بر مالی مجموع بود. اگر بیند كه سیم بسیار بی اندازه یافت، دلیل كه گنج یابد.

آنلی بیتون میگوید :

دیدن سیم در خواب ، نشانة قبول كردن كاری پرمخاطره است كه اگر به اتمام برسد ، برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد .

فال تاروت اندروید