روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

سپوسه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مانند سپوسه از سر او فروبارید، دلیل کند که از کسی گزندی به وی رسد، به قدر آن سپوسه که از سر او فرود آمد. اگر بیند که این علت از وی زایل گردد، دلیل که از گزند ایمن گردد. اگر بیند که سپوسه موی از سر فرود آورد، دلیل کند که بی غم گردد.

فال تاروت اندروید