فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

سوره کوثر

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

نرم افزار مدت تماس