روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

سوره کهف

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره کهف می خواند، دلیل که از همه آفت ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

عمرش دراز بود و سعادت عقبی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

چندان عمر یابد که بر مرادهای خود پیروز شود و به آرزوهای خود برسد.

فال تاروت اندروید