روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

سوره نحل

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره نحل می خواند، دلیل که روزیِ حلال یابد و دوستدارانِ اهل دین باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

از آفت و محنت ایمن شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حق تعالی او را علم حاصل کند. اگر بیمار است شفا یابد.

فال تاروت اندروید