فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

سوره فلق

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره فلق می خواند، دلیل که بر وی جادوئی کنند، اما کارگر نباشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

از شر بدان ایمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

از رنج و آفت این جهان ایمن شود.

فال تاروت اندروید