روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

سنان

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سنان بر تن خصم زد و او بیفکند، دلیل که خصم را به حجت غلبه کند و بر وی ظفر یابد. اگر بیند سنانش بشکست یا ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که سنانِ فولادِ درخشنده داشت، اگر از اهل آن بود، از بزرگی منفعت یابد، اگر بیند سنان او زنگ گرفته بود، دلیل منفعت اندک است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سنان در خواب، بر شش وجه است.

اول: حجت و برهان.

دوم: ولایت و فرمانروایی.

سوم: عمردراز.

چهارم: ظفر(پیروزی) یافتن بر دشمن.

پنجم: ریاست.

ششم: منفعت بر قدر و قیمت آن سنان.

طالع بینی باستان