محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

سقنقور

ماهی است که در میان دیگ بود. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند ماهی سقنقور داشت، دلیل که کار دنیائی او راست شود و به کام دل رسد، اما دین او ضعیف بود و بعضی از معبران گویند، دلیل بر کراهت او بود.

نرم افزار مدت تماس