روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ساختمان

لوک اویتنهاو می گوید :

ساختمان

نیمه ساز : روزهای شلوغ

ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته

ساختمان مزین : خبرهای خوب

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید ، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد .

۳ـ دیدن ساختمانهای قدیمی و مخروبه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید ، شکست خواهید خورد .

۴ـ دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است .

۵ـ دیدن خانه های کوچک و نوساز در خواب ، نشانة شادمانی و فعالیتهای سودمند است .

۶ـ دیدن ساختمانهای کهنه و کثیف ، نشانة بیماری و شکست در عشق و کار است .

نرم افزار مدت تماس