روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

زغن

بدانکه زغن درخواب، دلیل بر پادشاه متواضع کند.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است. دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی یابد. اگر بیند زغن او مطیع نیست و شکار نمیکرد، دلیل که او را غلامی بود که به درجه مهتری رسد. اگر این خواب را زنی بیند و آبستن بود، دلیل است او پسری اید و پادشاه شود. اگر بیند که زغن از دست او بپرید، دلیل که اگر زن آبستن بود، فرزند مرده آورد یا طفلی از وی از دنیا برود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زغن درخواب بر چهار وجه است.

اول: پادشاه متواضع وفروتن.

دوم: بزرگواری.

سوم: فرزند.

چهارم: مال و نعمت.

نرم افزار محاسبه سن