روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

زبرجد

محمد بن سیرین گوید:

زبرجد در خواب، دلیل برخیر و منفعت کند، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت، دلیل که مالش نقصان یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زبرجد بر سه و جه است،

اول: خرمی و خوشحالی.

دوم: منفعت.

سوم: مال.

طالع بینی باستان