روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ریم

محمد بن سیرین گوید: ریم به خواب دیدن مال است بیننده را. اگر بیند که از تن او ریم بیرون آمد و دیگر باره به آنجا شد، دلیل است به قدر آن از مال او نقصان افتد و دیگر باره مالش تمام گردد. اگر بیند ریم را می مکید و میخورد، دلیل که مال حرام خورد و علی الجمله ریم جمع شدن در اندام، دلیل بر جمع شدن مال بود وریم بیرون آمدن از اندام نقصان مال بود و ریم سوم و ریم آهن و آن چه بدین ماند، جمله غم و اندوه بود به قدر آن چه دیده بود.

طالع بینی باستان