روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

رسن

رسن ریسمانی است که چیزهائی به آن می بندند

محمد بن سیرین گوید:

رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود. دلیل که پیمانی بود میان او و ایزد حق تعالی چنانکه، اگر بیمار بود میگوید: اگر حق تعالی مرا شفا دهد، چنین کنم. اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که با حق تعالی کرده بود.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند دست بر رسن زده بود، دلیل که دست بر رسن دین حق تعالی زده باشد. و بعضی از معبران گویند: رسن، پیمان بود که هم با خلق و هم با خدای کرده بود. اگر بیند رسن درگردن او کرده بودند، دلیل که پیمانی در گردن او بود خدای را یا خلق را و در گذاردن تاخیر کند. اگر بیند از بام یا از جائی بلند خود را به رسن فروهشت، دلیل که ترک حاجت و مقصودی که دارد بگوید از ترس و بیم.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن رسن در خواب بر چهار وجه است.

اول: عهد و پیمان.

دوم: دین.

سوم: امانت.

چهارم: قضای حاجت(برآورده شدن حاجت).

طالع بینی باستان