روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

روشهای و شرایط و اعمال مربوط به دیدن خواب

اول:

خواب سه نوع است:

۱٫رؤیای صالحه یا خوابی نیكو كه مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن ویك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .[بخاری ومسلم]

۲٫خواب ناپسند ونا خوشایند كه از طرف شیطان است وبرای مسخره كردن و آزار دادن بیننده ی خواب می باشد .

۳٫ خوابی كه ناشی از خیالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خوابهایی نیز كه به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثلاً فردی عادت نموده است كه در ساعت معینی از روز غذا بخورد،اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممكن است خواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ،ممكن است در خواب ببیند كه استفراغ می كند.

غیر از این سه نوع هر خوابی كه دیده شود، خوابهای پریشان وباطل است و نمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.

دوم:

اگر خواب خوشایند ونیكو باشد،شایسته است كه بیننده ی آن چهار عمل زیر را انجام دهد:

۱٫خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.

۲٫به دیگران در مورد آن ،مژده دهد.

۳٫نزد هركس كه دوست دارد،آن را بیان كند.

۴٫پیش خود آن را به چیزی نیك و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق می یابد.

سوم:

اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد،شایسته است كه بیننده ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد كه در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گردد- اگر خداوند اراده كند-.

۱٫از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.

۲٫با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.

۳٫سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند{بدون پرت كردن آب دهان.م}.

۴٫جهت خوابیدن خود را عوض كند.

۵٫نماز بخواند.

۶٫آن را نزد كسی بیان نكند.

۷٫نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.

دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا(ص) می باشند.

امام بخاری از ابوسعید خدری روایت می كند كه پیامبر خدا(ص) فرموده است:«اذا رأی احدكم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذلك مما یكره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذكرها لاحد فانها لا تضره»یعنی(هرگاه یكی از شما خوابی را دید كه ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گوید وآن را برای دیگران نیز بیان نماید واگر خواب ناخوشایندی ببیند ،آن از طرف شیطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسی بیان نكند كه در این صورت از آن خواب دچار ضرروزیان نمی گردد).

ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است كه پیامبر فرموده است : «اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسرها و لایخبر بها»یعنی (اگر یكی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نكند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).

بخاری ومسلم از ابوسلمه روایت نموده اند كه گفت:«لقد كنت أری الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتادة یقول وانا كنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبی(ص)یقول الرؤیا الحسنة من الله فاذا أری احدكم فلا یحدث به الا من یحب واذا رأی ما یكره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشیطان ولیتفل ثلاثاً و لا یحدث بها احداً فانها لن تضره» یعنی (من خواب می دیدم و به علت آن مریض می شدم تا اینكه شنیدم كه ابوقتاده نیز كه همانند من به واسطه ی خوابهایش دچاربیماری می گشته است،گفت كه از پیامبر (ص) شنیدم كه فرمود خواب نیكو از طرف خداوند است پس هركس آن را ببیند به جز نزد آنكس كه دوستش دارد ،آن را بازگو نكند و اگر كسی خواب نا خوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شر آن و شر شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد كسی بازگو ننمایدكه در این صورت از آن دچار زیان نمی گردد).و در روایت مسلم آمده است(اگر كسی خوابی مطلوب ونیك ببیندآن را مژده دهد ونزد كسی بازگو نماید كه دوستش دارد).

امام مسلم از جابر روایت می كند كه پیامبر(ص)فرمود:«اذا رأی احدكم الرؤیا یكرهها فلیبصق عن یساره ثلاثاً ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاً ولیتحول عن جنبه الذی كان علیه»یعنی(اگر یكی از شما خوابی نا مطلوب و ناپسند را دید،سه بار به طرف چپ خود تف نماید وسه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت كه خوابیده است روی برگرداند وبه سمت دیگر بخوابد).

و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است كه پیامبرخدا(ص) فرمود:«فان رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»یعنی (اگریكی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای كسی بازگو ننماید).

چهارم:

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود:

۱٫آن قسمت از خواب باید تعبیر شود كه دارای اهمیت است و یا به امری واقعی اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای او باشدو یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد.به قسمتهایی از خواب كه پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند ،نباید توجه نمود.

۲٫برای تمام آن چیزهایی از خواب كه دارای اهمیت می باشند ،برای تعبیر آن باید در قرآن ،حدیث پیامبر(ص)،قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنی اسامی برای آن اصلی پیدا نمود.[ به اصل كتاب رجوع شود].تعبیر خواب بر اساس اسامی و واژه شناسی

مثلاً اگر در خواب فردی را ببینید كه اسمش «راشد» است، می توان آن را به هدایت و راهنمایی به راه راست تعبیر نمود زیرا راشد یعنی كه كسی كه راه راست را در پیش گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتی و اگر «سعید» باشد به خوشبختی تعبیر شود.«عقبه » نام را به عاقبت كار،«نافع» نام را به سود و منفعت،«رافع»نام را به بلندی و رفعت ،«احمد» نام را به سپاسگذاری و«صالح»نام را به نیكوكاری تعبیر نمایید.امام مسلم از انس روایت می كند كه پیامبرخدا (ص) فرمود : «رأیت ذات لیلة كأنا فی دار عقبة بن رافع،فأتینا برطب من رطب ابن طاب ،فأولة الرفعة لنا فی الدنیا و العاقبة فی دیننا و ان دیننا قد طاب»یعنی (شبی در خواب دیدم كه در خانه ی عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاك ورسیده را برایمان آوردند. من این خواب را اینگونه تعبیر می نمایم كه ما در دنیا به بلندی و رفعت دست می یابیم و در دینمان نیز عاقبت به خیر خواهیم شد زیرا دینما ن دین پاك ورسیده وكاملی است).

خواننده ی گرامی ،اگر شما خوابی را دیدید، سعی نمایید بر اساس مطالبی كه توضیح داده شدند،خود آنها را تعبیر نمایید و اگر نتوانستید خوابتان را با هیچ یك از موارد فوق تعبیر نمایید،از كتابهای تعبیر خواب كه مورد اطمینان هستند و یا این سایت، استفاده نمایید.

اكنون بعد از مشخص نمودن اصولی كه خواب باید بر اساس آنها تعبیر شود ـ قرآن ، حدیث،قیاس وتشبیه و واژه شناسی ـ نمونه هایی را بیان می كنیم تا شما خواننده ی عزیز با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها بر اساس اصول یاد شده ،بتوانید تعبیر روشنی برای خوابهای خود بیابید . این نمونه ها همگی تعابیر ی هستند كه استاد تعبیر خواب، «ابن سیرین» آنها ارائه داده است.نمونه ی اول : «حجاج بن یوسف» در خواب دید كه دو كنیز از آسمان پایین آمده اند و او یكی از آنها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است . تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز خواب را اینگونه تعبیر نمود كه آن دو كنیز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به یكی از آنها خواهد رسید ودر حقیقت نیز اینگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه ی «ابن اشعث» و فتنه ی «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه ی «ابن اشعث» رسید اما به دیگری نرسید.

در این خواب دو نشانه ی عمده وجود داشتند : اول، دو كنیز و دوم ،بردن یكی از آن دو كنیز توسط حجاج و باز گشت دیگری . در تعبیر نشانه ی اول ،«ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبیر نمود زیرا پیامبر(ص)می فر ماید:« ما تركت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء» یعنی( بعد از رفتنم ، هیچ فتنه ای را را زیان بخش تر از زنان برای مردان نمی یابم).بخاری و مسلم

برای تعبیر نشانه ی دوم نیز از قیاس وفهم خود استفاده كرده بود و گرفتن كنیز را رسیدن به آن فتنه تعبیر نموده بود و در حقیقت تعبیر خواب نیز همانگونه شد كه او پیش بینی نموده بود.نمونه ی دوم : مردی پیش ابن سیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده ام ، در خواب دیدم كه سیاه و كوتاه قد شده است . ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه ی ثروت و مالداری اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش می باشد .در حقیقت این خواب نیز این گونه تحقق یافت ؛بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مرد صاحب میراث زیاد او شد.

در این خواب نیز دو نشانه ی عمده وجود داشت :اول ،سیاهی آن زن و دوم، كوتاه قد بودنش . در این مورد ،ابن سیرین برای تعبیر نشانه ی اول از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یكی دارای پول و ثروت زیاد باشد ،می گویند : «لفلان سواد» یعنی فلانی سیاهی زیادی دارد.برای تعبیر نشانه ی دوم نیز،ابن سیرین از تشبیه و قیاس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبیه نموده بود ودر نهایت با كنار هم گذاشتن ای دو تعبیر ،تعبیر فوق را ارائه داده بود .نمونه ی سوم: عبدالله بن مسلم می گوید : گهگاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می رفتم[اباضیه ،گروهی گمراه از خوارج بودند كه رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست می كردم . شبی در خواب دیدم كه همراه با عده ای جنازه ی پیامبر (ص) با دوش خود حمل می كردم .پیش ابن سیرین آمده ،خواب را برایش تعریف نمودم. ابن سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست می كنی كه می خواهند آنچه را پیامبر(ص) آورده است ، دفن نمایند.

در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد :اول،جنازه ی پیامبر(ص) و دوم، حمل آن بر دوش و تصمیم برای دفن آن .در تعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین جنازه ی پیامبر(ص) را به راه وروش حقی كه آن حضرت آورده است، و نشانه ی دوم را به دفن واز بین بردن آن راه وروش قیاس نموده است.نمونه ی چهارم : مردی نزد ابن سیرین آمد وگفت در خواب دیدم كه تاجی از طلا را بر سر م گذاشته ام. ابن سیرین گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو می خواهد كه نزد او بروی. مرد به خانه برگشت ودید كه نامه ای از پدرش رسیده است كه در آن از كوری خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.

در این خواب سه نشانه وجود دارد :اول،سر ؛ دوم ،تاج و سوم ، طلا. برای تعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نموده است زیرا سر به معنی ریاست و بزرگی نیز به كار می رود و رئیس و بزرگ هر شخصی ،پدرش می باشد.تاج از پوششهای غیر عربی است و سرزمین غیر عرب نیز برای اعراب ،سرزمین غربت به حساب می آید و طلا نیز دلیل بر از دست دادن بینایی می باشد. از تعبیر این سه نشانه ، ابن سیرین تعبیری را ارائه داد كه راست از آب در آمد.

آنچه كه جای تأ مل دارد این است كه این خوابها بر اساس تعبیری كه ابن سیرین برای آنها ارائه داده بود ،به وقوع پیوستند زیرا خوابها بر اساس تعبیر آنها اتفاق می افتند.حاكم از انس بن مالك روایت نموده است كه پیامبر(ص) فرمود :«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدكم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً » یعنی(خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند كسی است كه پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند كه چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یكی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید ) .ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند كه پیامبر (ص)فرمود ه است :«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .» یعنی ( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می كند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .

از این رو لازم به ذكر است كه خواب تا آنجا كه امكان دارد وبدون زیاده روی و عدول از حق ،باید به شیوه ای پسندیده و خیر تعبیر شود و اگر این امكان وجود نداشت ،تعبیر ننمودن آن بهتر است.ابن وردی در این مورد می گوید :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبیر شود ،مژده آور یا زیان بخش خواهدشد.

اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد ،باید دید كه كدامیك بهتر و به اصول تعبیرخواب وتناسب واژه هانزدیكتر است تا خواب آنگونه تعبیر شود. المناوی در شرح«الفیه ی وردیه»از عده ای از بزرگان نقل می كند كه فرموده اند :لازم وضروری است كه معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبیرش تعبیری درست وتمام باشد وباید به كیفیت واژه ها وكلمات به دقت توجه نماید وبتواند چیزهای درست و با معنی را از موارد بی معنی و پریشان تشخیص دهد وبه دلایل واهداف آن خواب توجه كامل نماید وسپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود ،آن معنایی را انتخاب نماید كه تناسب بیشتری [با شرایط و احوال] داشته باشد .

ممكن است تعبیر خواب در مورد بیننده ی آن واقع نشود و برای افراد خانواده،برادر،دوست و یا افراد نزدیك تحقق یابد و این زمانی است كه امكان وقوع برای بیننده خواب وجود نداشته باشد.

پیامبر(ص) در خواب ابوجهل را دید كه با وی بیعت نمود .در این مورد ابو جهل به پسرش عكرمه تعبیر شد كه در نهایت به پیامبر(ص) ایمان آورد و پیامبر (ص) فرمود این تعبیر خوابی است كه دیده بودم. پیامبر(ص) در خواب دید كه اسید بن عاص والی مكه شده است و در نهایت پسر اسید والی مكه شد.

اگر تعبیرخوابی باعث بر ملا شدن عیب مسلمانی گردد كه خداوند آن عیب را پنهان نموده است، باید از فاش نمودن وبیان آن تعبیر خودداری نموده و در صورت بیان آن باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در این صورت برادر مسلمانتان راغیبت نموده ودچار گناه شده اید .ابن وردی نیز می گوید : اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود ،آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید كه بهتر و نیكوتر است.

بیان این مطلب ضروری است كه خواب باید متناسب با بیننده ی آن و درجه وپایگاه اجتماعی او تعبیر شود . برای هر فرد آن تعبیری متناسب است كه با شرایط و احوال خود وی سازگار باشد . ممكن است خوابی برای شخصی رحمت و همان خواب برای دیگری زحمت و عذاب باشد . گویند روزی مردی از ابن سیرین سئوال نمود : در خواب دیدم كه اذان می گویم ،تعبیر آن چیست ؟ ابن سیرین در جواب گفت : به زیارت خانه ی خدا می روی و فریضه ی حج به جای می آوری .بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .آنانی كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یك خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟او نیز در جواب گفت :اولی مرد نیكو كار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه ی قرآن«و اذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الأكبر»یعنی(این اعلامی است از سوی خدا وپیامبرش به همه ی مردم در روز بزرگترین حج)[توبه/۳]،اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم ،اما دومی مرد شرور و بدكرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن«اذن مؤذن ایتها العیرانكم لسرقون»یعنی(ندا دهنده ای فر یاد زد ای كاروانیان شما دزدید)[یوسف/۷۰] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم .

اگر بچه ی كوچكی خوابی را ببیند ،تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش می باشد و همه ی اینها در صورتی است كه تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نباشد . ابن وردی در این مورد می گوید :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزكه زن در خواب می بیند به شوهرش می رسد .خواب بچه به والدینش بر می گردد وهمه ی اینها درصورتی است كه خود اهل و شایسته ی تعبیر آن خواب آن نباشند.

المناوی در مورد كیفیت تعبیر چیزهای عجیب وغریب و نا مشخص در شرح الفیه ی وردیه می گوید :اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبیر آن ساده است اما اگربخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقت قراردهید ودر صورت امكان، آن بخش را به قسمتهای كوچكتری تقسیم نمایید ودر صدد درك جداگانه ی آن قسمتها باشید ودر صورت درك آنها ،تعبیر مشخصی برای آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیری كلی برای خواب ارائه نمایید.اگر درك وفهم خوابی برایتان امكان نداشت و یا خواب از نوعی باشد كه تاكنون دیده نشده باشد،بهتر است كه تعبیر نشود تا اینكه خود واقع شود.

و نهایتاً اگر می خواهید كه بر تعبیر خوابها آگاه شوید،سعی نمایید تا بر پایه های اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداكنید و برای هر چیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن وسنت ،معانی واژگان و اسامی و قیاس وتشبیه بیابید وبا كمك گرفتن از مجموع این موارد و نیزبا توجه به شرایط و احوال بیننده ی خواب در صدد برآیید كه برای خواب تعبیری درست پیدا كنید.

نرم افزار محاسبه سن