روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

روایات درباره تعبیر خواب

حاكم از انس بن مالك روایت نموده است كه پیامبر(ص) فرمود :

«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدكم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً »
یعنی
(خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند كسی است كه پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند كه چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یكی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید )
ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند كه پیامبر (ص)فرمود :
«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»
یعنی
( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می كند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .

ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است كه پیامبر فرموده است :
«اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسرها و لایخبر بها»
یعنی
(اگر یكی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نكند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).

و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است كه پیامبرخدا(ص) فرمود:

«فان رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»
یعنی
(اگریكی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای كسی بازگو ننماید).

طالع بینی باستان