روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیگ

محمد بن سیرین گوید:

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر خداوند خانه است.

اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد.

اگربیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است.

اول: کدخدای خانه( مرد صاحب خانه).

دوم: کدبانوی خانه.

سوم: رئیس شهر.

چهارم: خادم.

پنجم: موکل بر حوائج( کارگزاری که امور و نیازمندیهای افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است. برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد. اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می شود. اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد. ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

۳ـ دیدن دیگ شکسته در خواب ، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد .

نرم افزار مدت تماس