روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیگ بخار

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .

طالع بینی باستان