روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دینارها

حضرت دانیال گوید: دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کاری از کراهت رسد، یا سخنی شنود که او را از آن سخت آید، به قدر بسیاری و کمی دینار. اگر دینار معروف بود، آن چه گفتیم کمتر است. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که دینار به عدد پنج بود، دلیل که کاری نیکو و پسندیده کند. اگر بیند با او یک دینار بود نه بزرگ و نه کوچک، دلیل که سرای کوچک نو به وی برسد، از کسی معروف که آن دینار به وی بدهد. اگر با وی صد دینار بود، یا هزار دینار، دلیل بود که علمی اختیار کند که او را حاصل شود، لیکن عددش باید زوج باشد، نه فرد. اگر بیند دینار به کسی داد یا از وی ضایع گردید، او را علم به قدر آن ضایع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند یک دینار ببافت یا کسی به او داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند دینار از وی ضایع شد، دلیل که ازجهت فرزند او رامصیبت رسد. اگر بیند دینار بسیار داشت، رنجی به او رسد. معبران گویند: دینار به خواب دیدن، دلیل بر گذاردن امانات است. اگر در کف خویش پنج دینار بیند، دلیل که پنج نماز بجا آورد. اگر بیند از آن پنج دینار دو دینار ضایع شد، دلیل که از نماز چندی بجای آورد و قیاس کمتر و بیشتر هم بر این قیاس بود. اگر بیند دینارهای بسیار یافت و به جای محکم گذاشت، دلیل که امانت مسلمانان نگاهدارد، خاصه نمازها. اگر بیند که دینارها همی زد، دلیل است در میان مردمان امر معروف کند و امانت گذارد. اگر بیند یک دینار بیافت، دلیل که بر وی قباله نویسند و دوزند از بهر امانت که بدو سپارند و بسیار است که در خواب دینار یابند و به بیداری همان باشد. اسماعیل بن اشعث گوید: دینار نیکو به خواب دیدن دین است و راه راست، خاصه که بر وی صورت نکرده باشد، چون دینار خلفاء بیند و دینار بد که بر وی صورت کرده است بی دینی و راه کج بود و بدره دینار مال بسیار است. اگر کسی بیند که یک دینار داشت و بر یک رویش صورت بود، از بت و بر روی دیگر، نام خدای تعالی، دلیل که اگر مسلمان است مرتد و اگر کافر است مسلمان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دینار، چون به عدد پنج بود، پنچ نماز است. اگر به عدد جفت است، دین پاک و علم با منفعت بود، اگر به عدد فرداست، به خلاف این است. اگر بیند دینارها به کسی داد یا ضایع شد، یا دزدیدند این جمله، دلیل بر زوال غم واندوه کند و اگر از یک دینار تا چهار بستاند یا کسی به وی دهد دلیل بر عز و جاه و رفعت است، از قِبَل زنان. معبران گویند: دینار به خواب زن و کنیزک و فرزندان است و دینار بسیار مال است، که به رنج و خصومت بدست آورد.

فال تاروت اندروید