روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دهنه اسب

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

۲ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .

نرم افزار محاسبه سن