روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دهل زدن

محمد بن سیرین گوید:

دهل زدن به خواب، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند.

اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود.

اگر بیند بطور مفرد دهل می زد، دلیل است که سخن باطل گوید، یا کاری کند روشن و پیدا.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دهل زدن، دلیل بر خبرهای دروغ وضد و نقیض است، که در او هیچ خیر نباشد.

نرم افزار مدت تماس