محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

درخت انگور

دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

درخت انگور در خواب بر پنج وجه است.

اول : منفعت .

دوم : خسران .

سوم : مرد با مکر وحیله .

چهارم : جنگ و خصومت .

پنجم : مال شبهه ناک.

فال تاروت اندروید