روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خیاطی

لوک اویتنهاو می گوید :

خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .

طالع بینی باستان