روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خلم

خلط بینی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد. محمد بن سیرین گوید: خلم دیدن، دلیل فرزند بود. اگر بیند خلم در جامه وی افتاد، دلیل که او را پسری آید.اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد، او را دختری آید. اگر بیند خلم بر زن خود انداخت، دلیل که زنش آبستن شود و فرزند از شکم بیفکند. اگر دید زنش بر وی افکند، وی را پسری آید. اگر بیند خلم در سرای همسایه افکند، دلیل که با زنش فساد کند. اگر بیند که خلم بخورد، دلیل که مال زن بخورد.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,