روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

حنوط

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند. محمد بن سیرین گوید: اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر، زیرا بعضی زا معبران گفته اند: نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.

نرم افزار محاسبه سن