روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

جهنم

لوک اویتنهاو می گوید :

جهنم : ضرر زیاد ، خسارت

وارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد

خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی خواهد رسید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانة آن است که هوا و هوسها شما را از مادی و اخلاقی نابود می سازد .

۲ـ اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند ، علامت آن است که از بدبختیِ دوستی باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید ، علامت آن است که دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند کرد .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,