روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

جبه

محمد بن سیرین گوید:

جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جبه در خواب، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: قوت و نیرومندی.

سوم: شادی.

چهارم: منفعت.

جبه کهنه و کثیف غم و اندوه است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند جبه نو داشت یا کسی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت، زنی پارسا و باامانت است. اگر زرد بیند، زنی بیمارگون است. اگر کبود است، زنی متفکر و غمگین است. اگر سرخ بیند، زنی معاشر است و با او سازگاری کم کند.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,