روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

جارو کردن

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می کند ، نشانة آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد .

۲ـ اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر کرده اید ، نشانة آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

۳ـ اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند ، نشانة‌ آن است که مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت .

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,