روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

جاذبه

مولف گوید :

اگر خواب ببیند به سمت چیزی کشیده می شوید دلیل بر این که میل روحی به آن چیز دارید

اگر زنی خواب ببیند به سمت چوب خشک یا سنگ کشیده می شود دلیل که با زنا کاران انس دارد

اگر مردی به سمت چوب خشک و سنگ کشیده شود دلیل رابطه او با گناهکاران است

اگر کسی به سمت نور کشیده شود دلیل بر دعوت شدن به ایمان است

اگر کسی به هر چیز زرد رنگی کشیده شود دلیل بر بیماری است

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,