روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تیغ گیاه

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

۲ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .

لیلا برایت می‏گوید:

اگر خواب ببینید که تیغی به دستتان فرورفته، یعنی باید مراقب توطئه‏ی دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که در تیغستانی گیر افتاده‏اید، نشانه‏ی آن است که به دام افراد حیله‏گر می‏افتید.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,