روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تکبیر کردن

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و درِ خیرات بر وی گشاده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

اول: ایمنی از دشمن

دوم: رستگاری از بلا و فتنه.

سوم: خیر و برکت.

چهارم: گشایش کارهای بسته.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,