روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

توپ جنگی

لوک اویتنهاو می گوید :

توپ جنگی

شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن

شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است که کشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند کشید .

۲ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است که همسر سربازی خواهد شد .

۳ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر کند . اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید که خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد که از بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید .

توت سفید

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب صدای شلیک گلوله‏ای را بشنوید، یعنی خبرهای خوشایندی به شما می‏رسد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,