روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تور ماهیگیری

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

۲ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است .

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تور ماهیگری در خواب، بیانگر آن است که موضوعی موجب خشم و عصبانیت شما می‏گردد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,