روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

توبه کردن

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند توبه نمود، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

توبه کردن در خواب، بر چهار وجه است.

اول: پشیمانی از گناه.

دوم: رضا وخشنودی خدا.

سوم: راه آخرت.

چهارم: سعادت.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید، نشانه‏ی شنیدن اخبار ناگوار است.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,