روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تهمت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید به شرافت او معترف خواهید شد. برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

تهمت زدن دعوا

به خود تهمت زدن : خوشبختی

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید. اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‏زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‏گیرد.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‏زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,