روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تندر

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.

محمد بن سیرین گوید:

اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.

ابراهیم کرمانی گوید:

غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تندر بر پنج وجه است.

اول: عذاب.

دوم: حکمت.

سوم: زحمت.

چهارم: هیبت وصولت.

پنجم: خشم پادشاه.

اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید.

اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود.

اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.

اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود.

اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است که شغل شما تهدید به شکست خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .

۳ـ اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد .

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,