روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تمبر پستی

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است .

۲ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

۳ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانة آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .

۴ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تمبرهای خارجی در خواب نشانه‏ی آشنایی با افراد جدید است.

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,