روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تقاضا

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که شخصی از شما تقاضای نادرستی می‏کند، بیانگر موفقیت در امور شغلی است. اگر در خواب ببینید که شخصی بدهی‏اش را از شما تقاضا می‏کند، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشتری به عمل آورید.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,