روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تصویر

آنلی بیتون می‏گوید:

نگاه کردن به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏های حیله‏گر می‏افتید. نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کاری است. اگر خواب بینید که تصاویری را خریداری می‏کنید، بیانگر انجام کارهای بیهوده است.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,