روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ترف

قره قروت

محمد بن سیرین گوید: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر دید ترف همی خورد، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود، که ترف به طعم ترش و به دیدار تیره است. جابرمغربی گوید: دیدن ترف به خواب، مال اندک است و خوردن او غم و اندوه است.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,