روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ترازوگر

به خواب دیدن، پادشاه عدل است و ترازوی راست، قاضی راست حکم بود یا وزیر عادل.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

ترازوی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است.

اول: قاضی .

دوم: پادشاه.

سوم: فقیه.

چهارم: میانجی.

پنجم: حکم راست.

ششم: حکم نا راست.

اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد

اگر به خلاف این بیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,