روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تاکسی

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

۲ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید .

۳ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

۴ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کاری که به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد .

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تانک در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که باید مراقب توطئه‏ی دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکی هستید، بیانگر موفقیت در امور کاری است.

هانس کورت می‏گوید:

اگر خواب ببینید به وسیله‏ی تانکی با دشمن می‏جنگید، به این معنا است که موقعیت‏های خوبی برای پیشرفت پیش رو دارید.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,