روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تاراج

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاراج کردن، دلیل بر چهار وجه است.

اول: شعب وقبح و زشتی.

دوم: زیان.

سوم: غم و اندوه.

چهارم: ارزانی نرخ، مگر درصورتی که ببیند از دشمن به غنیمت گرفته شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,